پیام سایت: #بهبود_زندگی_شما

همکاری با ما


فرم همکاری با ما


تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی است.

مشخصات فردی

* نام: *نام خانوادگی:
*نام پدر: *شماره ملی:
شماره شناسنامه: محل صدور:
تاریخ تولد: ملیت:
مذهب: جنسیت:
وضعیت خدمت: پست الکترونیک:
*همراه: *تلفن:
آدرس:

مشخصات همسر

وضعیت تاهل:
نام و نام خانوادگی: نام پدر:
شماره شناسنامه: محل صدور:
تاریخ تولد: ملیت:
مذهب: شغل:
محل کار:
تلفن: موبایل:

اسامی فرزندان

نام و نام خانوادگی: تاریخ تولد:
شغل:
ثبت

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شغل

اسامی اعضای خانواده

نام و نام خانوادگی: تاریخ تولد:
شغل: نسبت:
ثبت

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد شغل نسبت

مدارک تحصیلی

نام آموزشگاه/دانشگاه: شهرستان:
تاریخ شروع: تاریخ خاتمه:
رشته: آخرین مدرک تحصیلی:
ثبت

نام آموزشگاه/دانشگاه شهرستان تاریخ شروع تاریخ خاتمه رشته آخرین مدرک تحصیلی

سوابق کاری

نام نشانی: سمت:
تاریخ شروع: تاریخ خاتمه:
حقوق دریافتی: تلفن محل کار:
علت ترک کار:
ثبت

نام نشانی سمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه حقوق دریافتی تلفن محل کار علت ترک کار

بیمه

آیا سابقه بیمه دارید: چند سال:
شماره بیمه: نام محلی که بیمه شده اید:

مهارت ها

عنوان گواهینامه: موضوع:
تاریخ شروع: تاریخ خاتمه:
ثبت

عنوان گواهینامه موضوع تاریخ شروع تاریخ خاتمه

مسکن

وضعیت مسکن: اجاره بهای منزل:  ریال


وضعیت جسمانی

آیا تا بحال عمل جراحی نموده اید: نوع عمل جراحی و تاریخ آن:
آیا دارای نقص عضو و یا به بیماری مهم و قابل ذکری مبتلا شده اید نام ببرید-آیا هنوز به آن مبتلا هستید:


علاقه مندیها

آیا به ورزش علاقه مند هستید؟ در صورتی که ورزش می کنید توضیح دهید:
به دو رنگی که بیشتر از همه رنگ ها علاقه مند هستید:


آشنایی با رایانه

میزان آشنایی شما با رایانه و زبان انگلیسی و یا اگر با مهارت های خاصی آشنا هستید:
آشنایی با رایانه: تسلط بر نرم افزارهای:


آشنایی با زبان های خارجی

نام زبان:
خواندن: نوشتن:
مکالکه: ترجمه:
ثبت

نام زبان خواندن نوشتن مکالمه ترجمه

سایر

آیا عضو خانواده محترم:  هستید؟
در صورت مثبت بودن نسبت را مشخص نمایید:
آیا سابقه کیفری یا محکومیت سیاسی داشته اید:
نوع محکومیت:


سایر اطلاعات

آیا گواهینامه رانندگی دارید:
از چه تاریخی حاضر به خدمت در این شرکت هستید:
شغل پیشنهادی شما در کدام قسمت می باشد:
در موارد فوری و لازم با چه کسی درباره شما می توان تماس گرفت:
مهمترین مطالب و مهارتهایی را که در مشاغل قبلی خود یاد گرفته اید کدامند:
انتظار دارید در شغل جدید چه چیزهایی را بدست آورید که در شغل قبلی خود به آنها دست نیافته اید:
هنگام تحصیل آرزو داشتید چکاره شوید:
آیا بیماریها و سانحه اي برایتان پیش آمده است که منجر به مجروح شدن شما شده باشد؟ توضیح دهید:
چه عوامل و افرادي در انتخاب شغل هاي قبلی یا فعلی شما بیشترین اثر را داشته اند:
با اضافه کاري، نوبت کاري، تعطیل کاري، ماموریت،جمعه کاري مشکلی ندارید:
میزان حقوقی که کمتر از آن قادر به همکاري با مجموعه تولیکا نخواهید بودر ا ذکر نمایید:
سایر توضیحات:


معرف

مشخصات سه نفرمعرف را در جدول ذیل قید نمائید. در صورتیکه افرادي هستند که در این شرکت با شما نسبت دارند نام آنها را ذکر نمائید.
نام و نام خانوادگی:
شغل: آدرس و شماره تلفن منزل و محل کار:
ثبت

نام و نام خانوادگی شغل آدرس و شماره تلفن منزل و محل کار

سوالات مصاحبه کننده

چه چیز از یک شغل براي شما بیشترین و کمترین اهمیت را دارد:
اگر می توانستید در موقعیتی باشید که بتوانید در مشاغل قبلی خود تغییر ایجاد کنید در آن صورت چه اقداماتی را انجام می دادید
چه تجارب خاصی در دوره شغلی قبلی خود داشته اید که بیشترین معنی را براي شما داشته است:
قصد دارید از پس انداز یا سرمایه خود براي چه مقاصدي استفاده کنید:
آیا تا کنون تصدي دو شغل را به عهده داشته اید؟ چه می کردید:
آیا درآمد دیگري جز شغل فعلیتان دارید؟ به چه میزان:
فکر می کنید نقطه ضعف شما به عنوان یک فرد چیست:
چه نگرانیهایی یا اشتغالات فکري درباره سلامت وضع ظاهر، حالات و شخصیت خود دارید:
چه جنبه اي از ویژگیهاي دیگران شما را بیشتر عصبی یا خشنود می کند:
بیشتر دوست دارید مردم شما را بخاطر چه بیاد آورند:
چرا ما باید شما را استخدام کنیم:
سایر توضیحات: